Menu Sluiten

Nieuws

Doktersverklaring

Wij geven geen verklaringen af over een patiënt.

Aan de huisarts wordt regelmatig door patiënten gevraagd om een geneeskundige verklaring over bijvoorbeeld ziekte, invaliditeit en arbeidsongeschiktheid af te geven.

In Nederland is hiervoor door de KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst) een standpunt over ingenomen die als volgt luidt:

“De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte? Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Zonodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(-en). “

Wat kunt u nu nog zelf doen?

  • U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of u kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst.
  • U kunt uw arts vragen om een afschrift van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan en die toesturen aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt.
  • U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts waarbij u niet onder behandeling staat. Deze kan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand bij de behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn/haar beoordeling betrekken.

Heeft u een formulier dat door de huisarts ingevuld of ondertekend moet worden, dan zullen hiervoor kosten in rekening gebracht worden welke niet bij de verzekeraar gedeclareerd kunnen worden.